Dotacje – Energia Odnawialna. Osoby fizyczne, które chcą zainwestować swoje pieniądze w systemy fotowoltaiczne,  mogą skorzystać z programu „Prosument” co powoduje większą dostępność i szybszy zwrot inwestycji osobom fizycznym oraz wspólnotom i spółdzielniom mieszkaniowym.

Wsparcie do 100 000 zł dla osób fizycznych

Dotacje – energia odnawialna – pomorskie – Kartuzy, Chojnice, Kościerzyna. W najnowszym programie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej można otrzymać nawet 40% dotację do kredytu bankowego na zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.  Kredyt wraz z dotacją może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia z tym, że dla osób fizycznych maksymalnie 100 tyś. zł a dla wspólnot mieszkaniowych  300 tyś. zł. Oprocentowanie w skali roku wynosi 1%. Maksymalny okres finansowania to 15 lat od daty wypłaty pierwszej transzy kredytu. Pożyczka może być wykorzystana jedynie na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia niezbędnych do jego realizacji, czyli:

 • projektu instalacji,
 • dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwoleń,
 • koncesji,
 • zakupu,
 • montażu
 • odbioru
 • uruchomienia instalacji objętych przedsięwzięciem.
Jednostkowy koszt kwalifikowany może wynosić maksymalnie 7000 zł/kWp dla instalacji do 5 kWp, oraz 6000 zł/kWp dla instalacji od 6-10 kWp. Jeżeli projekt instalacji przewiduje montaż akumulatorów do magazynowania energii elektrycznej – maksymalny koszt kwalifikowany instalacji powiększa się o 5000 zł/kW.

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Banki otrzymują środki w transzach, które kończą się w pewnym okresie, warto więc nie bacząc czy obecnie środki są dostępne podpisać umowę na wybrany produkt z firmą, która zapewni projekt i pełną dokumentację do pozyskania dotacji i jak się te środki pojawią, będziemy gotowi do złożenia kompletnego wniosku …

Dotacje – energia odnawialna, ale po spełnieniu rygorystycznych kryteriów technicznych

Instalacja objęta dotacją musi spełniać szereg kryteriów technicznych wymaganych przez Fundusz:

 • Znamionowa moc instalacji nie może przekraczać 40kWp.
 • Moduły fotowoltaiczne powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą: PN-EN 61215 „Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań naziemnych – Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu” lub PN-EN 61646 „Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) – Kwalifikacja konstrukcji i zatwierdzenie typu”, lub z normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą jednostkę certyfikującą.
 • Data potwierdzenia zgodności z wymaganą normą nie może być wydana wcześniej niż 5 lat od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.
 • System powinien posiadać odpowiednie zabezpieczenia: przeciwpożarowe, przepięciowe i odgromowe.
 • Wymagane są również dodatkowe liczniki energii elektrycznej, umożliwiające gromadzenie i prezentację danych odnośnie ilości wyprodukowanej energii elektrycznej.

Jeśli do poprawnej instalacji konieczne są różnego rodzaju dodatkowe roboty budowlane, np. wzmocnienie więźby dachowej, mogą one również wchodzić w zakres kosztów kwalifikowanych.

Zapraszamy do zakładki kontakt i pozostawienie numeru telefonu lub adresu e-mail.